Financiën DZB Leiden
nagenoeg conform begroting

Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie voor de WSW-medewerkers. Het verschil tussen de loonkosten en de subsidie is hierdoor opgelopen tot ruim 3,7 miljoen euro. Deze teruggang in subsidie was begroot, waardoor er geen negatief begrotingsresultaat is ontstaan. Halverwege het jaar is er een positief resultaat van € 350k voorspeld, dit bleek aan het einde van het jaar toch iets te optimistisch. Dit was vooral het gevolg van een eenmalige dotatie aan de voorziening voor uit te keren transitievergoedingen. Het resultaat ten opzichte van de primitieve begroting is in 2016 € 197k positief, vergeleken met de tussentijds aangepaste begroting is het resultaat € 168k negatief. Voor 2017 heeft DZB Leiden opnieuw een sluitende begroting voor de Leerwerkbedrijven ingediend.

Ten aanzien van de re-integratie activiteiten is in 2016 primair 6,2 miljoen euro begroot. Een aantal begrote vacatures zijn pas in de loop van het jaar ingevuld en de instroom van de nieuwe doelgroepen was lager dan begroot. Hierdoor is er op dit budget € 797k minder uitgegeven. Hiervan is halverwege het jaar € 560k bestemd voor voortzetting van het project ‘Leidse Kracht’ en is € 112k bestemd voor een project ter verbetering van de participatie van mensen zonder arbeidsverplichting. Het begrotingsresultaat van de re-integratie activiteiten komt hiermee op € 125k positief ten opzichte van de aangepaste begroting.

© 2017-2018 | DZB Leiden